Zanieczyszczenia

BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ GRUNTÓW I WODY

Coraz częściej nowe inwestycje lokalizowane są w miejscach poprzemysłowych lub innych, na których działalność prowadzona w przeszłości mogła wpłynąć negatywnie na podłoże i wody gruntowe. We współpracy z akredytowanymi laboratoriami badawczymi w Polsce zapewniamy kompleksową usługę w zakresie badań zanieczyszczeń gruntów oraz wody. Dla każdego tematu opracowujemy indywidualny zakres badań dostosowany do wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) zależny m.in. od rodzaju działalności, która mogła spowodować zanieczyszczenia oraz substancji, które mogą występować na danym terenie.

Procedurę oceny zanieczyszczenia gruntu i wody skróconą przedstawiamy na poniższym diagramie:

Podział na sekcje badawcze

Po określeniu zakresu badań analizowany teren dzielony jest na sekcje badawcze, z których pobrane zostaną próbki.

Prace terenowe polegają na poborze z każdej sekcji próbek powierzchniowych i wgłębnych gruntów (na różnych głębokościach w zależności od potrzeb) oraz próbek wody. Następnie próbki są odpowiednio pakowane i przekazywane do laboratorium.

Najczęściej badane parametry:

  • Matale ciężkie,
  • Węglowodory – frakcji oleju,
  • Węglowodory – frakcji benzyn,
  • Węglowodory aromatyczne,
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
  • Badania fizykochemiczne,
  • Badania agresywności wody.

W zależności od potrzeb i ustaleń ze Zleceniodawcą istnieje także możliwość zbadania innych parametrów.

Opracowanie wyników i dokumentacji

Po otrzymaniu wyników zawartości poszczególnych substancji w badanych próbkach, ich stężenia porównywane są z normatywnymi wielkościami dla właściwej grupy terenu. Interpretując rezultaty badań, gdy dopuszczalny próg zawartości badanych parametrów jest przekroczony, zalecamy i oferujemy dobór szczegółowego schematu analiz w celu identyfikacji dokładnego zasięgu występowania zanieczyszczeń.

Posiadamy certyfikaty pozwalające na przeprowadzanie akredytowanego poboru gruntów oraz wód gruntowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość materiału przekazanego do badań laboratoryjnych. Zakres badań i dokumentacja jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Ocenę zanieczyszczenia gruntu lub wody możemy wykonać również w formie badań wstępnych według odrębnych wytycznych Zamawiającego.