Badania i Usługi inne

NADZÓR GEOTECHNICZNY

Zajmujemy się nadzorem geotechnicznym, który obejmuje m.in.:

  • odbiór podłoża w wykopie,
  • kontrolę zagęszczenia nasypów lub zasypek,
  • kontrolę nośności podbudowy.

WYKOPY BADAWCZE

W niektórych przypadkach, zamiast odwiertu w celu rozpoznania podłoża warto wykonać odkrywki badawcze. Jest to alternatywa dla odwiertów, szczególnie w podłożach skalistych, gdzie do zaprojektowania fundamentów należy ocenić spękania skały i określić wytrzymałość skały naściskanie. Głębokości odkrywek sięga stropu warstwy skalistej, lecz zazwyczaj nie przekracza głębokości 4,0 m. Z wykopów badawczych istnieje możliwość poboru próbek do badań wytrzymałościowych w laboratorium.

ODKRYWKI FUNDAMENTÓW

W celu oceny stanu istniejących fundamentów należy wykonać odkrywki. Po ich wykonaniu wykonuje się pomiary głębokości posadowienia oraz wymiarów odsadzek i grubości fundamentu oraz ocenia ich stan techniczny. Dodatkowo sprawdza się warunki gruntowe w poziomie posadowienia.

CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA

W celu wykonania testu chłonności podłoża w pierwszej kolejności należy wykonać wykop do głębokości zalegania gruntu, dla którego planowane jest określenie współczynnika filtracji. W wykopie wciskane jest naczynie pomiarowe, a następnie zalewane wodą. Podczas badania mierzona jest zmiana poziomu wody w naczyniu w czasie.