Badania gruntu

SONDOWANIA STATYCZNE CPT/CPTU

Sondowanie statyczne CPT/CPTU polega na wciskaniu ze stałą prędkością (2 cm/s) pionowo w grunt kolumny żerdzi zakończonej znormalizowaną końcówką, złożoną ze stożka i cylindrycznej pobocznicy z czujnikami. Podczas badania, za pomocą elektronicznych czujników rejestrowane są parametry, które odzwierciedlają nośność gruntu i są to:

 • Opór stożka qc;
 • Opór pobocznicy fs;
 • Ciśnienie wody w porach gruntu U2 (tylko w przypadku sondowania CPTU).

Dodatkowo wyznacza się parametry pochodne typu:

 • Współczynnik tarcia Rf
 • Opór stożka netto qt;

WIĘCEJ

Sondowania CPT wykonujemy głównie za pomocą stożka piezo-elektrycznego z rejestracją wyników co 1 cm (sondowanie CPTU z pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu), lub w przypadku gruntów kamienistych i zagruzowanych nasypów za pomocą mechanicznego stożka Begemanna z pomiarami co 20 cm.

Maksymalna głębokość badania to 30÷40 m, w zależności od warunków gruntowych

Z sondowania statycznego CPT/CPTU można określić:

 • przybliżony rodzaj gruntu (zaleca się wykonywanie sondowań razem z odwiertami w celu weryfikacji rodzaju gruntu);
 • stopień plastyczności IL,
 • wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu Su(Cu);
 • stopień zagęszczenia ID;
 • kąt tarcia wewnętrznego φ;
 • moduł ściśliwości M.

ODWIERTY BADAWCZE

Oferujemy możliwość wykonania odwiertów:

 • ręcznych o średnicy 70 mm do maksymalnej głębokości około 6 m;
 • mechanicznych świdrem o średnicy 110 mm do maksymalnej głębokości 25,0÷30,0 m.

Na podstawie odwiertów uzyskuje się :

 • makroskopowe rozpoznanie rodzaju gruntu,
 • profil gruntowy w miejscu wykonania badań,
 • poziom występowania zwierciadła wody gruntowej,
 • próbki gruntu i wody do badań laboratoryjnych.

WIĘCEJ

Odwierty ręczne mogą być wykonane w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu cięższego i umożliwiają stosunkowo dokładne rozpoznanie podłoża gruntowego. Równocześnie są bardziej czasochłonne z uwagi na pobieranie prób z każdym obrotem świdra (co około 20-30 cm). W przypadku występowania mocnych gruntów rodzimych lub nasypowych bądź też różnego rodzaju domieszek kamienistych i gruzowych wiercenia ręczne często są niemożliwe. Wiercenia mechaniczne natomiast umożliwiają wykonanie badań gruntów mocnych, kamienistych raz skalistych do znacznej głębokości pod warunkiem możliwości dojazdu sprzętu na wskazane miejsce. Badanie wiertnicą mechaniczną jest szybsze z uwagi na możliwość przewiercenia podłoża na długość szneka tj. 1,5 m.

BADANIE DYLATOMETRYCZNE DMT/SDMT

Badanie dylatometrem Marchettiego DMT polega na wciskaniu pionowo w grunt łopatki dylatometru i pomiarze co 20 cm ciśnienia gazu powodującego odkształcenia membrany w podłożu gruntowym. Dodatkowo w badaniu dylatometrem sejsmicznym SDMT mierzy się prędkość fali poprzecznej (zazwyczaj co 50 cm).

WIĘCEJ

W badaniu DMT mierzy się i wyznacza podstawowe parametry:

 • skorygowanie ciśnienie p0 oraz p1;
 • moduł dylatometryczny EDMT,
 • wskaźnik materiałowy IDMT
 • wskaźnik naprężeń poziomych KDMT;
 • prędkość fali poprzecznej VS (tylko w przypadku badania SDMT).

Na podstawie parametrów pomierzonych podczas badania można określić rodzaj gruntu, oraz wyznaczyć parametry takie jak:

 • moduł ściśliwości MDMT;
 • wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu Cu (Su);
 • kąt tarcia wewnętrznego φ;
 • wskaźnik prekonsolidacji OCR;
 • szacunkowe wartości parcia bocznego K0;
 • ciężar gruntu γ.

Najbardziej cenionym parametrem z badania jest moduł ściśliwości MDMT. Dodatkowo, w badaniu dylatometrem sejsmicznym SDMT na podstawie pomiaru prędkości fali poprzecznej uzyskuje się wartość modułu ścinania G0 niezbędnego w obliczeniach w zakresie bardzo małych odkształceń.

Dylatometr DMT/SDMT jest szczególnie przydatny w badaniach gruntów słabonośnych.

BADANIE PRESJOMETRYCZNE PMT

Badanie presjometryczne polega na próbnym obciążeniu gruntu na wybranej głębokości w przygotowanym wcześniej otworze za pomocą sondy o kształcie walca, rozszerzającej się radialnie pod wpływem zadawanego ciśnienia. Sonda zbudowana jest z 3 komór: środkowej wypełnianej płynem (wodą) oraz dwóch ochronnych wypełnianych gazem. Podczas badania do sondy w kolejnych krokach, w równych odstępach czasu zadaje się ciśnienie (p) oraz odczytuje zmianę objętości (V). Źródłem nacisku (ciśnienia) powodującego przemieszczanie się płynu do sondy jest sprężony gaz.

WIĘCEJ

Za pomocą badania presjometrycznego wyznacza się następujące parametry:

 • EM (moduł presjometryczny– wyliczany na podstawie wyników fazy deformacji pseudosprężystej;
 • pf (naprężenie pełzania) – najmniejsze naprężenie, przy którym odkształcenia gruntu nie są już liniowo proporcjonalne do naprężeń – wyznaczona na podstawie krzywej pełzania;
 • pl (naprężenie graniczne) – wartość maksymalnej wytrzymałości gruntu w stanie ogólnego uplastycznienia.

 

Zastosowanie wyników badań presjometrycznych w projektowaniu fundamentów (sposób posadowienia i wymiarowanie) jest możliwe na podstawie wartości naprężenia granicznego pl oraz modułu presjometrycznego EM, czyli parametrów określających zarówno wytrzymałość gruntu jak i jego odkształcalność. Podstawą do wyznaczenia tych parametrów są krzywe presjometryczne oraz pełzania, uzyskiwane na podstawie wyników badań terenowych.

SONDOWANIE DYNAMICZNE DP

W badaniu sondą dynamiczną DP znormalizowany stożek jest wbijany ze stałą częstotliwością za pomocą swobodnie spadającego młota o danej masie i z określonej wysokości w zależności od typu sondy. Wartości mierzone to liczba uderzeń potrzebna do zagłębienia końcówki sondy o określoną głębokość.

WIĘCEJ

W naszej firmie dysponujemy sondą dynamiczną lekką DPL (SD-10), dla której młot o masie 10 kg jest opuszczany z wysokości 50 cm, a notowana liczba uderzeń jest określana dla zagłębienia się końcówki na głębokość 10 cm (N10).

Sondowanie dynamiczne jest stosowane głównie do określenia zagęszczenia gruntów niespoistych i powinno być rozpatrywane łącznie w wynikami z wierceń czy wykopów określających rodzaj gruntu.

PRÓBKOWANIE METODĄ UDAROWĄ RKS

Sonda rdzeniowa RKS umożliwia pobranie profilu gruntowego w celu makroskopowej oceny rodzaju gruntu. Średnica rdzenia to 50 lub 70 mm. Metoda udarowa polega na zagłębieniu próbnika rurowego w gruncie za pomocą wibromłota.  Jest to urządzenie możliwe do stosowania zamiennie z wiertnicą ręczną. Dzięki niewielkim gabarytom umożliwia wykonanie badania w trudniej dostępnych miejscach. Sprawdza się również w badaniach gruntów antropogenicznych.

PŁYTA DYNAMICZNA

Oferujemy możliwości wykonania badania lekką płytą dynamiczną. Podczas badania, ruchomy ciężarek o masie 10 kg opuszczany jest po prowadnicy na płytę o średnicy 30 cm. Wartość pomierzona to osiadanie płyty, które jest podstawą do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia. W ostateczności wyprowadzany jest wskaźnik zagęszczenia IS podłoża.

Badanie płytą dynamiczną służy do kontroli zagęszczenia warstw gruntu zarówno rodzimego jak i wbudowanego (np. podsypki, nasypy, wykopy). Badanie pozwala skontrolować zagęszczenie gruntu do głębokości około 0,3 m.

VSS

Badanie płytą VSS polega na pomiarze odkształcenia podłoża pod wpływem obciążenia zadanego za pomocą płyty o średnicy 30 cm. Cykl składa się z pomiaru odkształcenia pod pierwszym obciążeniem, odciążeniem i powtórnym obciążeniem gruntu.

Na podstawie wartości uzyskanego odkształcenia pod danym obciążeniem wyznacza się moduł odkształcenia podłoża (pierwotny i wtórny) i ostatecznie wskaźnik odkształcenia I0.

NNS

Oferujemy możliwość pobrania wysokiej jakości próbek gruntu o nienaruszonej strukturze (NNS) o średnicy 84 mm, stosowanych do wykonania szerokiego zakresu badań laboratoryjnych. Uzyskane próbki odpowiadają metodzie pobierania kategorii A, zgodnie EN ISO 22475-1

BADANIA LABORATORYJNE

Dysponując własnym sprzętem oraz przy stałej współpracy z laboratoriami budowlanymi i Politechniką Lubelską oferujemy wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie, m.in.:

 • wilgotność gruntu,
 • granice konsystencji,
 • analiza sitowa,
 • badanie Proctora,
 • testy edometryczne,
 • testy bezpośredniego ścinania,
 • testy trójosiowego ściskania,
 • badania fizyko-chemiczne wody gruntowej,
 • badania wody gruntowej na agresywność w stosunku do betonu,
 • badania zanieczyszczenia gruntów.