Dokumentacje Geotechniczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normami geotechnicznymi wyróżnia się następujące warunki gruntowe:

“1) proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

2) złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.”

DOKUMENTACJE GEOTECHNICZNE:

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacje geotechniczne przedstawia się w formie GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA (GWP). Rozporządzenie wyróżnia następujące dokumentacje:

  • OPINIA GEOTECHNICZNA (OG) – określa warunki gruntowo – wodne podłoża, kategorię geotechniczną projektowanego obiektu, a także zalecany typ posadowienia w oparciu o analizę wyników badań i uzyskany profil geotechniczny.
  • DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA (DBP) – przedstawia wyniki badań polowych oraz parametry geotechniczne podłoża gruntowego w obszarze projektowanej inwestycji.
  • PROJEKT GEOTECHNICZNY (PG) – określa wytyczne i parametry geotechniczne do projektowania na postawie wyników z wykonanych badań.

W przypadku obiektów III kategorii geotechnicznej oraz II w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych, dodatkowo wykonuje się Dokumentację Geologiczno-Inżynierską, która poprzedzona jest projektem robót geologicznych.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE

  • PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH (PRG) – opracowanie wykonywane jest w celu przedstawienia zamierzonych robót geologicznych potrzebnych do określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji na podstawie badań wstępnych lub dokumentacji archiwalnej przedmiotowego terenu.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA (DGI) – opracowanie wykonywane jest w celu ustalenia danych potrzebnych do określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej inwestycji. Badania geotechniczne w ramach tej dokumentacji wykonywane są na podstawie zatwierdzonego przez właściwy organ Projektu Robót Geologicznych. Dokumentacja sporządzana jest w przypadku, gdy obiekt zaliczony jest do II lub III kategorii oraz gdy warunki gruntowo – wodne określone są jako złożone lub skomplikowane.