Dokumentacje Geotechniczne

Wyniki badań podłoża gruntowego zawierane są w różnego rodzaju dokumentacjach. Rodzaj dokumentacji zależy od wielu czynników. Na rysunku przedstawiamy schematyczną klasyfikację doboru dokumentacji.

DOKUMENTACJE GEOTECHNICZNE

OPINIA GEOTECHNICZNA (OG) – ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorię geotechniczną projektowanego obiektu. W dokumentacji powinny zostać określone warunki gruntowo – wodne, a także zalecany typ posadowienia w oparciu o analizę wyników badań i profil geotechniczny.

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA (DBP) – przedstawia opis badań polowych i laboratoryjnych gruntu, ich wyniki i interpretację, a także zestawienie parametrów geotechnicznych i model geotechniczny.

PROJEKT GEOTECHNICZNY (PG) – określa obliczeniowe parametry geotechniczne, współczynniki bezpieczeństwa i oddziaływania od gruntu. Zawiera model obliczeniowy podłoża gruntowego, obliczenia nośności i odkształcalności podłoża gruntowego i ogólnej stateczności. Ustala dane do zaprojektowania fundamentów

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNE

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH (PRG) –opracowanie wykonywane jest w celu przedstawienia zamierzonych robót geologicznych potrzebnych do określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji. Opracowywany jest na podstawie badań geotechnicznych lub archiwalnych dokumentacji geologicznych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA (DGI) – opracowanie wykonywane jest m.in. w celu ustalenia danych potrzebnych do określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej inwestycji. Badania geologiczne w ramach tej dokumentacji wykonywane są na podstawie zatwierdzonego przez właściwy organ Projektu Robót Geologicznych. Dokumentację sporządzamy w przypadku, gdy obiekt zaliczony jest do II lub III kategorii oraz gdy warunki gruntowo – wodne określone są jako złożone lub skomplikowane.

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA (DH) – opracowanie wykonywane jest w celu ustalenia zasobów i właściwości wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych. Dokumentację sporządzamy w przypadku „przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie” lub „wykonywania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi”.

KIEDY, JAKA DOKUMENTACJA?

Rodzaj opracowywanej dokumentacji zależy między innymi od:

  • Kategorii geotechnicznej (pierwsza, druga, trzecia)
  • Złożoności warunków gruntowych (proste, złożone, skomplikowane)
  • Etapu inwestycji (np. koncepcja, projekt budowlany, projekt techniczny, wykonawstwo, eksploatacja)
  • Rodzaju projektowanej konstrukcji (np. budynek niski/wysoki/wysokościowy, ściana oporowa niska/wysoka, nasyp niski/wysoki, wykop niski/wysoki)

WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normami geotechnicznymi wyróżnia się następujące warunki gruntowe:

1) proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

2) złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normami geotechnicznymi wyróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

1) Pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

a. 1- lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b. ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0m,

c. wykopy do głębokości 1,2m i nasypy budowlane do wysokości 3,0m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;

2) Druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak;

a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie;

b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,

d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

3) Trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:

a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,

f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.