Oferta domki

Domy jednorodzinne

Planujesz budowę domu lub dopiero zamierzasz kupić działkę?

Przed zakupem działki czy w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej domu jednorodzinnego, należy wykonać badania geotechniczne. Budowa własnego domu to inwestycja na całe życie, dlatego bardzo ważnym elementem już na etapie projektowania są badania gruntu. Na podstawie wykonanych badań tworzona jest dokumentacja badań podłoża wraz z opinią geotechniczną, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, jednakże warto również wykonać badania wstępne przed zakupem działki.
ZALETY:
– dobór odpowiedniego posadowienia już na etapie koncepcji (kondygnacja podziemna lub bez)
– optymalizacja kosztów posadowienia (fundamenty tradycyjne, płyta fundamentowa, pale)
– zalecenia dotyczące izolacji fundamentów i wpływu działania wody
– odpowiednie przygotowanie podłoża
– zalecenia dotyczące lokalizacji obiektów budowalnych dostosowane do kształtu terenu i podłoża gruntowego (optymalne usytuowanie oczyszczalni ścieków)

W przypadku domów jednorodzinnych o nieskomplikowanym kształcie standardowo wykonujemy badania nie w jednym, a aż w 3 punktach. Głębokość rozpoznania to około 4,5 m, gdy dom będzie niepodpiwniczony lub około 6,0 ÷ 6,5 m, gdy będzie podpiwniczony. Program badań jest tak dobrany, aby odległość między punktami wynosiła max. 20,0m.

W naszych dokumentacjach bazujemy na sondowaniach CPTU, które obecnie są uważane za jedne z najdokładniejszych badań terenowych podłoża na świecie. Testy wykonujemy stożkami wyposażonymi w elektroniczne czujniki, które pozwalają na rejestrację parametrów z częstotliwością 1 cm. Co istotne – wyniki są analizowane na bieżąco na wykresach generowanych w czasie rzeczywistym na komputerze. To z badania CPT wyprowadzane są parametry gruntu. Odwiert badawczy jest badaniem dodatkowym, z którego rozpoznawany jest rodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowej.

Mapka z lokalizacją budynku oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Lokalizacja DOMEK+OCZYSZCZALNIA

Przykładowe przekroje geotechniczne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przygotowując się do budowy domu, jako Inwestor musisz wiedzieć, że Twoją inwestycję obejmuje nie tylko Prawo Budowalne, ale też szereg innych aktów prawnych, m. in. Prawo Wodne.
W zakresie domów jednorodzinnych ustawa te reguluje kwestie związane z odprowadzaniem nieczystości z budynku.
Nowelizacja ustawy – Prawo wodne, która zaczęła obowiązywać od 9 sierpnia 2022 roku, wprowadza min. zmiany do następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozporządzenie przede wszystkim wprowadza zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych oraz rozszerza zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” na ścieki gromadzone w osadnikach w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Nowością wg art. 394 ust. 1 pkt 13 jest wymóg wykonania zgłoszenia wodnoprawnego dla „wykonania urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód”.
Jednocześnie ustawodawca w art. 33 wyjaśnia czym jest zwykłe korzystanie z wód, które obejmuje pobór wód podziemnych lub powierzchniowych w ilości nieprzekraczającej 5m3/dobę oraz wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5m3/dobę, w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub rolnego. Dla domów jednorodzinnych w praktyce oznacza to, że jeżeli planowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, to należy wykonać zgłoszenie wodnoprawne do którego załącznikiem jest dokumentacja badań podłoża.

Nasza oferta obejmuje usługę wykonania badania podłoża na cele przydomowej oczyszczalnie ścieków łącznie z badaniami podłoża pod budynek lub jako oddzielne zadanie. Standardowo w zakresie oczyszczalni zlecenie obejmuje odwiert do głębokości ok. 4-5 m. W przypadku braku występowania do tej głębokości gruntów przydatnych do rozsączania istnieje możliwość przegłębienia badań. W dokumentacji otrzymują Państwo informację na temat profilu gruntowego, poziomu wód gruntowych oraz szacowanej przepuszczalności gruntów, a także ocenę przydatności terenu do wykonania oczyszczalni.

Karta badania podłoża gruntowego (wraz z oceną przydatności na cele rozsączania)

Zbadamy Twoją działkę – skontaktuj  się z nami.