Analizy Projektowe

ANALIZA STATECZNOŚCI SKARPY – analizę stateczności skarp wykonujemy dla naturalnych wzniesień lub wykopów, zarówno przy istniejących jak i projektowanych obiektach, gdzie stateczność skarpy odpowiada za bezpieczeństwo całej konstrukcji. Dzięki realizowanym przez naszą firmę badaniom geotechnicznym (sondowania statyczne CPT/CPTU, badanie dylatometrem DMT/SDMT) jesteśmy w stanie dokładniej określić parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntu, co korzystnie wpływa na jakość modelu obliczeniowego i otrzymywanych wyników.

Analizę stateczności skarpy przeprowadzamy dla reprezentatywnego przekroju lub w szerszym zakresie w zależności od potrzeb i ukształtowania terenu. Uwzględniając wytyczne obowiązujących norm oraz innych branżowych opracowań wyznaczamy współczynnik stateczność (FS) oraz potencjalną powierzchnię poślizgu wykorzystując metodę elementów skończonych (MES), lub metody analityczne np. Felleniusa lub Bishopa.

Przy ocenie stateczności skarpy bardzo pomocne jest badanie dylatometrem płaskim DMT/SDMT, które umożliwia identyfikację powierzchni poślizgu. Podczas badania dylatometrycznego wyznaczany jest m.in. wskaźnik parcia bocznego, którego lokalne spadki i anomalia wskazują na możliwość przebiegu powierzchni poślizgu, szczególnie dla gruntów prekonsolidowanych.

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA SZTYWNOŚCI PODŁOŻA – współczynnik sztywności podłoża wykorzystywany jest głównie na cele projektowania płyt fundamentowych. Wyznaczany jest na podstawie przemieszczeń i naprężeń pod konstrukcją. Wartość współczynnika sztywności podłoża zależy nie tylko od warunków gruntowo – wodnych lecz również od wielkości obciążeń i gabarytów projektowanego obiektu. Analizę przeprowadzamy przy pomocy programu GEO5.

ANALIZA EFEKTU WZMOCNIENIA W PODŁOŻU – przeprowadzamy analizy efektu, jaki powoduje w podłożu wykonanie wzmocnienia za pomocą np. kolumn betonowych, pali, wibroflotacji, zagęszczenia powierzchniowego lub innych metod. Sprawdzenia dokonujemy punktowo przy pomocy sondowań statycznych czy dylatometru badając grunt przed i po wykonaniu wzmocnienia w punktach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie konstrukcji.

ANALIZY NUMERYCZNE – Metoda elementów skończonych (MES) stanowi obecnie najlepszą metodę obliczeniową. W szczególności bazując na modelach 3D oraz zaawansowanych modelach materiałowych można uzyskać wyniki odzwierciedlające rzeczywistą współpracę konstrukcji z podłożem gruntowym.